تبلیغات
گرکان - ضرب المثل های گرکان

                           ضرب المثل های گرکان            

آب آب را میجوید و چاله گنداب را.

آدمی آه است ودم.

درازی شاه خانم به پهنای ماه خانم در.

نام بزرگ و شهر ویران.

از چاه درآمد به چاپانه افتاد .

بزک نمیر بهار میاد شیر ماستت به کار میاد.

سیر نخورده دهن بو داده.(آش نخورده دهن سوخته)

به هوای بچه مادر میخوره کلوچه.

از نخورده بگیر بده به خورده که خورده خورده دانش درد میکنه.

نه چک زدیم نه چانه عروس آمد به خانه.

 

اهنگ

مهدی یراحی - هرجا دنیایی دلم اونجاست

منت